เรื่อง : Online Training หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

บทนำ

       Karakuri Kaizen เป็นกิจกรรมไคเซ็นที่ดำเนินอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานด้วยไอเดียของพนักงานเอง Karakuri Kaizen เป็นกลไกเรียบง่าย บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนิยมทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ขยายกว้างออกไปเรื่อย ๆ ทุกปีๆ และขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

      การที่จะให้ Karakuri Kaizen เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เราต้องเรียนรู้เครื่องจักรและมีความรู้ในการทำไคเซ็น รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของทั้งสองสิ่งนี้ด้วย ซึ่งหากเราสามารถสร้างผลงาน Karakuri Kaizen ได้แล้ว จะทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จ และมีความอยากที่จะทำต่อไป ดังนั้นจึงมีบริษัทหลายแห่งที่เห็นว่า Karakuri Kaizen นั้นเป็นการ “สร้างบุคลากร” ที่มีคุณภาพวิธีการหนึ่ง

จุดเด่นของ Karakuri Kaizen

 1. เป็นการสร้างเครื่องมือที่มีกลไกและโครงสร้างไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ไม่ใช้กลไกซับซ้อน เช่น ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า แต่ใช้กลไกเรียบง่าย เช่น คานงัด รอก
 2. เป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยเสียและง่ายต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง
 3. ใช้เงินน้อย เนื่องจากไม่ใช้กลไกไฟฟ้า จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุได้ ซึ่งบางครั้งมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำ
 4. ใช้พลังงานธรรมชาติ (หรือแรงคน) ใช้แรงโน้มถ่วง, แรงคนหรือแรงขับเคลื่อนที่ใช้อยู่ในส่วนอื่น
 5. ประหยัดพลังงาน, อีโค แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยมือและไอเดียของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย สร้างบุคลากร   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการผลิตและการบริการด้วย Karakuri Kaizen
 2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และแนวความคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย ลดความผิดพลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเอา Karakuri Kaizen มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทดลอง กล้าและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาโดยใช้ระยะเวลาและต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม
 4. เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อเนื้อหา   

 1. แนวความคิดของ Karakuri Kaizen
 2. หลักการที่สำคัญและประโยชน์ของการทำ Karakuri Kaizen
 3. กลไกพื้นฐานในการสร้าง Karakuri Kaizen
 4. ขั้นตอนของการทำ Karakuri Kaizen
 5. การทำ Karakuri Kaizen ร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น Lean Manufacturing, Poka Yoke, PDCA,
 6. ส. และอื่น ๆ
 7. ปัญหาของการทำ Kaizen ในองค์กร และแนวทางแก้ไข
 8. ตัวอย่างของการทำ Karakuri Kaizen ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และ พัฒนางาน

ระยะเวลาอบรม           อบรม 1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai