About : เกี่ยวกับเรา

Perfect Training & Service Co.,Ltd.

เราเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาชีพในสายงานต่างๆหลากหลายด้วยผู้มีประสบการณ์จากการทำงานทางด้านบริหารจัดการ การบริการ การขาย การตลาด การพัฒนาบุคคล ถ่ายถอดนำเสนอออกสู่ภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพบุคคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
 

วัตถุประสงค์

 
1.ให้บริการทางด้านฝึกอบรมจัดสัมมนาส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน บุคคลากรของบริษัททั่วไป
 
2.ออกแบบพัฒนาหลักสูตรต่างๆตามความต้องการของลูกค้าศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
3. ศึกษาค้นคว้า และ พัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีความเป็นมือ
อาชีพรวมทั้งสร้างทักษะ ทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเติบโตและเข้มแข็ง
 
4.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ทั้งสร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อช่วยให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อไป
 
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านแผนงาน แผนบุคลากร
ให้บริการฝึกอบรม และ สัมมนาอย่างมีประสิทธิผล และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai