รายการหลักสูตรอบรม หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคปรับใช้ “กฎหมายอื่น” เพื่อโต้แย้งประเด็นภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 12/01/2018
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 12/01/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 12/01/2018
เทคนิคบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 18/01/2018
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 25/01/2018
หลักสูตร Finance for Non-Finance อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 25/01/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 25/01/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 26/01/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ วัน 26/01/2018
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 29/01/2018
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 29/01/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เจาะลึกHarmonized Asean Harmonized System 2017 และกฏหมายพิกัดอัตราศุลกากรไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญ กฏหมายพิกัดอัตราศุลกากร 1 วัน 03/02/2018
หลักสูตร SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/02/2018
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 09/02/2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 15/02/2018
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 15/02/2018
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 17/02/2018
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 20/02/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 23/02/2018
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 23/02/2018
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 23/02/2018
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 24/02/2018
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/02/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 05/03/2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 07/03/2018
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 08/03/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 13/03/2018
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 14/03/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 17/03/2018
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 20/03/2018
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 21/03/2018
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 22/03/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 23/03/2018
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/03/2018
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 23/03/2018
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 29/03/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 04/04/2018
หลักสูตร การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 09/04/2018
หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 10/04/2018
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 18/04/2018
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 18/04/2018
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 20/04/2018
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 26/04/2018
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 26/04/2018
หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 30/04/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
พนักงานขาย หัวใจบริการ Service-minded Sales Persons อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 02/05/2018
Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างคน” อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 03/05/2018
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 03/05/2018
หลักสูตร ศักยภาพครบวงจรการพัฒนางานธุรการยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 04/05/2018
หลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 09/05/2018
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 11/05/2018
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0 อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 17/05/2018
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 17/05/2018
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 18/05/2018
Finance for Non-Finance อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 21/05/2018
หลักสูตร เทคนิคการติดตามและการเจรจาหนี้ทางโทรศัพท์ และภาคสนาม อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 23/05/2018
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/05/2018
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 28/05/2018
เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทางาน ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 30/05/2018
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 30/05/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 06/06/2018
การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองค์กร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 1 วัน 07/06/2018
หลักสูตร Sales Booster ภาพลักษณ์อัพยอดขาย อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ 1 วัน 07/06/2018
Key Account Management: KAM เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 12/06/2018
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 14/06/2018
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 14/06/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 16/06/2018
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 18/06/2018
ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 21/06/2018
หลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 22/06/2018
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 2 วัน 25/06/2018
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/06/2018
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 29/06/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 2 วัน 05/07/2018
การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 06/07/2018
หลักสูตร HORENSO เทคนิคการสื่อสารแบบญี่ปุ่น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 09/07/2018
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 10/07/2018
หลักสูตร เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (Essential Procurement Pillar) 1 วัน 11/07/2018
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 11/07/2018
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 16/07/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 21/07/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 23/07/2018
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/07/2018
หลักสูตรฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0 อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 24/07/2018
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ กรณ์ ทองศรี 1 วัน 24/07/2018
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 26/07/2018
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/07/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 02/08/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 03/08/2018
หลักสูตร คลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน อาจารย์ คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา 1 วัน 07/08/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 09/08/2018
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของคน (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน Logistics ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 16/08/2018
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 16/08/2018
หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 16/08/2018
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 1 วัน 20/08/2018
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ 1 วัน 20/08/2018
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/08/2018
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 23/08/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 24/08/2018
Professional Call Center อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/08/2018
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 24/08/2018
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 27/08/2018
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ 1 วัน 28/08/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 03/09/2018
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/09/2018
หลักสูตร การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร อาจารย์อุษณีย์ สุมาลี 1 วัน 12/09/2018
หลักสูตร Professional Sales Coordinator อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/09/2018
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 14/09/2018
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 19/09/2018
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 26/09/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย  อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 26/09/2018
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 28/09/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 03/10/2018
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ กรณ์ ทองศรี 1 วัน 04/10/2018
หลักสูตร 4 G Marketing “การตลาดยุค 4G” ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 08/10/2018
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/10/2018
หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 09/10/2018
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 10/10/2018
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 17/10/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 18/10/2018
หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management) อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์ 2 วัน 18/10/2018
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร วัน 18/10/2018
หลักสูตร Consultative Selling Techniques ( การขายเชิงที่ปรึกษา) อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์ 1 วัน 25/10/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 25/10/2018
หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 29/10/2018
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 31/10/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 06/11/2018
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 13/11/2018
หลักสูตร ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีพลังโดยการวางเป้าหมายและควบคุมการทำงานด้วยแนวคิด OKRs อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด 2 วัน 14/11/2018
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 14/11/2018
หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 16/11/2018
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 23/11/2018
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 30/11/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 12/12/2018

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai