รายการหลักสูตรอบรม หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 09/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 18/01/2017
หลักสูตร Super Admin 1 วัน 19/01/2017
การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 2 วัน 20/01/2017
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 24/01/2017
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ ธีรพร บุนนาค (ครูอ้น) 1 วัน 25/01/2017
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 26/01/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 26/01/2017
เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 14) 1 วัน 27/01/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
ยกระดับการบริการขั้นสูง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 01/02/2017
การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 06/02/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (Management & Motivation Psychology) ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 07/02/2017
Update ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 16/02/2017
พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/02/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 16/02/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 21/02/2017
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance Program) อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 2 วัน 22/02/2017
หลักสูตร EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 23/02/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและกลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 24/02/2017
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 15) 1 วัน 24/02/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 01/03/2017
การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 03/03/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 11/03/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/03/2017
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 16/03/2017
หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 17/03/2017
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 24/03/2017
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ  อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 28/03/2017
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/03/2017
Professional Sales Coordinator อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/03/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 03/04/2017
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน 07/04/2017
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 1 วัน 10/04/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 25/04/2017
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 27/04/2017
หลักสูตร Excel for Beginner : การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 28/04/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (Customer Complaint Management) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร วัน 28/04/2017
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/04/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 04/05/2017
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 08/05/2017
หลักสูตร Service beyond Expectation ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 16/05/2017
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 19/05/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 26/05/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 26/05/2017
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 29/05/2017
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 30/05/2017
หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/05/2017
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/05/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 05/06/2017
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 06/06/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 09/06/2017
หลักสูตร Professional Call Center ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 13/06/2017
หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/06/2017
Sales Booster ภาพลักษณ์อัพยอดขาย อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ 1 วัน 20/06/2017
การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 23/06/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 24/06/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 28/06/2017
Excel for Beginner การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 30/06/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 13/07/2017
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 13/07/2017
Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 18/07/2017
การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 19/07/2017
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 20/07/2017
หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 21/07/2017
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 21/07/2017
Excel for Beginner การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 24/07/2017
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 25/07/2017
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทาความผิด” ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 1 วัน 26/07/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 03/08/2017
Incoterms 2010 อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 07/08/2017
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 10/08/2017
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 10/08/2017
การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 16/08/2017
กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 17/08/2017
Corporate Brand Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่ตัวแทนองค์กร อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ 1 วัน 17/08/2017
Finance for non Finance 1 วัน 18/08/2017
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 18/08/2017
หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 18/08/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 25/08/2017
หลักสูตร SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 28/08/2017
หลักสูตร Professional Selling Skill  อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/08/2017
หลักสูตร เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 29/08/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 01/09/2017
หลักสูตร Excel for Beginner : การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 06/09/2017
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 08/09/2017
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 14/09/2017
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 19/09/2017
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/09/2017
Super Admin สุดยอดพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 วัน 20/09/2017
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 29/09/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 06/10/2017
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 06/10/2017
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 09/10/2017
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) อ.ชัยรัตน์ ทินบัว 1 วัน 10/10/2017
หลักสูตร ทักษะการสอนงานให้ได้งาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 12/10/2017
เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต อาจารย์พิทักษ์ บุญชม 1 วัน 17/10/2017
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 18/10/2017
หลักสูตร การตรวจนับและการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีคลังสินค้า พัสดุ อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ 1 วัน 20/10/2017
หลักสูตร การบริหารตามหลักพระราชกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 20/10/2017
เทคนิคและยุทธวิธี การจ่ายโบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 27/10/2017
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 27/10/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (Customer Complaint Management) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/10/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร พลิกโฉม...คน & องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 01/11/2017
ทักษะการสอนงานให้ได้งาน (Effective Coaching Skills) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 01/11/2017
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ 1 วัน 07/11/2017
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 09/11/2017
หลักสูตร ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 10/11/2017
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 10/11/2017
หลักสูตร Finance for Non-Finance อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 13/11/2017
หลักสูตร EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 14/11/2017
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 14/11/2017
เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 16/11/2017
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/11/2017
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 27/11/2017
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/11/2017
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 30/11/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR) “ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร” อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 04/12/2017
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 07/12/2017
การตลาดยุค 4G (4G Marketing) ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 1 วัน 12/12/2017
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 12/12/2017
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 12/12/2017
Positive Thinking การคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ 1 วัน 13/12/2017
กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development) อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ 1 วัน 13/12/2017
หลักสูตร EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 14/12/2017
เทคนิคบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/12/2017
Professional Sales Coordinator อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 21/12/2017

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai