เรื่อง : Finance for non Finance

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

             การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือพนักงานต้องให้ความสำคัญ เพราะการบริหารจัดการการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร เพราะหากไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินหรือการวิเคราะห์กระแสเงินสด อาจจะส่งผลต่อบริษัททางด้านโอกาสการลงทุนหรือการบริหารการเงินขององค์กร โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทางด้าน การเงิน มูลค่าการลงทุน อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุลและจุดคุ้มทุน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถวิเคราะห์การเงินได้ อย่างมีเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างดี

2.เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน

3.เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา เวลา 09:00 -16:00 น.

1.งบการเงินทั้งสาม งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล

2.ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม

3.อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ และการใช้งาน

4.รู้จักกับ NPV, IRR และ Payback period

5.การตีความ NPV, IRR และ Payback period

6.ความเป็นไปได้ทางการเงิน

7.จุดคุ้มทุน

8.การบริหารการเงิน

9.สรุป คำถามและคำตอบ

ระยะเวลาอบรม

1 วัน รวมเวลา 6 ชั่วโมง 

วิทยากร อาจารย์สุธี พนาวร
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฮิโตทสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2527 คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ(ทุนมอนบุโช ของรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร พ.ศ. 2531 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและการเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai