รายการหลักสูตรอบรม หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตรรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 11/01/2016
หลักสูตร เจาะลึก..ประเด็นภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 14/01/2016
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques) 1 วัน 14/01/2016
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 18/01/2016
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/01/2016
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 22/01/2016
หลักสูตร Professional Telesales ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/01/2016
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 23/01/2016
หลักสูตร กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย “เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/01/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 02/02/2016
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 03/02/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 05/02/2016
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 18) (The Power of Negotiation) 1 วัน 05/02/2016
หลักสูตร การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 11/02/2016
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 11) 1 วัน 16/02/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 17/02/2016
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ  อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 25/02/2016
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 26/02/2016
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.. อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์ 1 วัน 26/02/2016
หลักสูตร  รู้เท่าทันภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 26/02/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร Professional Selling Skill  อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 01/03/2016
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 04/03/2016
หลักสูตร Train the Trainer การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 10/03/2016
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 10/03/2016
หลักสูตร Project Feasibility Study 1 วัน 15/03/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 16/03/2016
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 17/03/2016
Finance for Non-Finance Managers อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 17/03/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 23/03/2016
หลักสูตรรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 23/03/2016
หลักสูตร การบริหารและการจัดทำงบประมาณ อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 24/03/2016
หลักสูตร การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 2 วัน 24/03/2016
หลักสูตร Professional Telesales ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 28/03/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
Strategic Planning อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 04/04/2016
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 04/04/2016
Finance for Non-Finance Managers อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 08/04/2016
On The Job Training อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 20/04/2016
พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 22/04/2016
BALANCED SCORECARD & KPIs “You can’t improve what you can’t measure” 1 วัน 22/04/2016
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 27/04/2016
หลักสูตร Project Management อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน 2 วัน 28/04/2016
หลักสูตร การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 2 วัน 28/04/2016
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์ 1 วัน 29/04/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตรรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 11/05/2016
หลักสูตร  Root Cause Analysis อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 1 วัน 12/05/2016
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 13/05/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 16/05/2016
หลักสูตร พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 17/05/2016
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 18/05/2016
หลักสูตร  ภาษีมรดก & ภาษีการให้รับแล้ว..กลับต้องจ่าย.. หรือไม่ อย่างไร? อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 19/05/2016
ประเด็นสำคัญภาษีระหว่างประเทศ 1 วัน 24/05/2016
หลักสูตร  Root Cause Analysis อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 1 วัน 25/05/2016
หลักสูตร Professional Telesales ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 26/05/2016
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส 1 วัน 26/05/2016
หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอขายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/05/2016
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 31/05/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้ 1 วัน 01/06/2016
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 03/06/2016
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 06/06/2016
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 11) 1 วัน 07/06/2016
Super Leadership อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 07/06/2016
กลยุทธ์การเลือกวิธีชาระค่าสินค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 09/06/2016
Update ทุกปัญหาด้านภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจารย์ธงชัย ยางงาม 1 วัน 11/06/2016
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 14/06/2016
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Skills for Training Officer ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 16/06/2016
เจาะลึกทุกประเด็น รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม 1 วัน 18/06/2016
หลักสูตร การเจรจาต่อรองและการขายขั้นสูง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 22/06/2016
การจัดการงานเอกสาร สาหรับ HR และงานบริหาร อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 23/06/2016
ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 1 วัน 24/06/2016
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์ 1 วัน 24/06/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 24/06/2016
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส 1 วัน 28/06/2016
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 29/06/2016
Professional Call Center อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/06/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 04/07/2016
หลักสูตร ศิลปะการเร่งรัดติดตามหนี้และการเจรจากับลูกหนี้ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 08/07/2016
นักบริการ 360 องศา ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 08/07/2016
ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 11/07/2016
หลักสูตร“On The Job Training (OJT)”การสอนงานขณะปฏิบัติงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 11/07/2016
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 14/07/2016
BALANCED SCORECARD & KPIs “You can’t improve what you can’t measure” อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 15/07/2016
หลักสูตร การใช้ Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 15/07/2016
การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 21/07/2016
เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 27/07/2016
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 28/07/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
Finance for Non-Finance Program อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 05/08/2016
BALANCED SCORECARD & KPIs “You can’t improve what you can’t measure” อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 08/08/2016
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 15/08/2016
การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 18/08/2016
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 18/08/2016
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 19/08/2016
หลักสูตร Professional Call Center ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/08/2016
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/08/2016
ประเด็นสำคัญภาษีระหว่างประเทศ 1 วัน 24/08/2016
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 26/08/2016
หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการทางโทรศัพท์ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 27/08/2016
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 29/08/2016
เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า (Customer Retention) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/08/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 01/09/2016
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 02/09/2016
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 05/09/2016
การสร้างผลงานและบริหารลูกน้องด้วยกิจกรรมคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 1 วัน 08/09/2016
Workshop เทคนิคการสัมภาษณ์ยุคใหม่” 1 วัน 08/09/2016
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 09/09/2016
การใช้ Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 13/09/2016
ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 15/09/2016
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 19/09/2016
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 19/09/2016
การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์ 1 วัน 23/09/2016
การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 28/09/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
Professional Sales Coordinator อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 05/10/2016
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 06/10/2016
หลักสูตร EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 10/10/2016
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/10/2016
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 14/10/2016
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 17/10/2016
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 17/10/2016
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 19/10/2016
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 21/10/2016
หลักสูตร Excel for Beginner : การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 25/10/2016
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 25/10/2016
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 31/10/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 1 วัน 03/11/2016
เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 07/11/2016
การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/11/2016
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (Face to Face /Telephone/Social Network) ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 17/11/2016
หลักสูตร การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 24/11/2016
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 13) 1 วัน 25/11/2016
Excel for Beginner การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 28/11/2016
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 07/12/2016
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 07/12/2016
การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/12/2016
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 15/12/2016
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 20/12/2016
หลักสูตร ประเด็นภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ 1 วัน 20/12/2016
หลักสูตร การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตามกฎหมายใหม่ อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 3 ชั่วโมง วัน 23/12/2016
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 27/12/2016

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai