เรื่อง : หลักสูตร“On The Job Training (OJT)”การสอนงานขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

     องค์กรใดมีพนักงานระดับต่างๆเป็นคนที่มีคุณภาพสูงย่อมเชื่อได้ว่าองค์กรนั้นจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนแต่การที่จะทาให้มีบุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้นนอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและการให้การศึกษาอบรมโดยการวิธีการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงOnTheJobTrainingหรือOJTก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย


รูปแบบการอบรม
-การบรรยายแบบมีส่วนร่วมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย
-การระดมความคิดเห็นร่วมกัน
-เน้นกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความเข้าใจเช่นเกมส์
-การฝึกปฏิบัติการสอนงานจริง(Workshop)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสอนงานด้วยระบบOn TheJob Training เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของTrainer หรือหัวหน้างานในการสอนงานและการวางแผนในการสอนงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

หัวข้อการอบรม
•ปัญหาในการกระบวนการทางานสาหรับหัวหน้าคืออะไร
•การฝึกอบรมหน้างานหรือOJT คืออะไร
•เหตุผลที่ต้องมีการฝึกอบรมแบบOJT สาหรับหัวหน้างาน
•ธรรมชาติของมนุษย์ที่หัวหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน
•คุณสมบัติของผู้สอนงานแบบOJT
•การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
•ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในการสอนงานลูกน้อง
•ความจาเป็นของการสอนงาน
•การสาธิตการสอนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
•การสาธิตการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
•ขั้นตอนการสอนงานที่ถูกต้อง
•การวิเคราะห์งานและการแบ่งขั้นตอนการสอนงาน
•ขั้นตอนการสอนงานแบบOJT.
•ฝึกปฏิบัติการสอนงาน/ ทดลองจัดหางานนามาฝึกสอน
•การสร้างและการวางแผนการสอนงาน
•ข้อเสนอแนะในการสอนงาน
•งานที่มีกระบวนการยาวๆ
•ทฤษฎีและความสามารถในการเรียนรู้ของคน
•ไหวพริบ,ความชานาญและเคล็ดลับพิเศษ
•การสอนงานในสภาพแวดล้อมอึกทึก
•การประเมินผลผู้เรียน/ การวัดประสิทธิผลของผู้ฝึกอบรม
•กระบวนการติดตามผลหลังฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

การศึกษา

​ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
Business Vision International Co., Ltd.
ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย            กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่         กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน        สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 หน่วยงานเอกชน
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด        ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด                บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด
บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)         
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)
Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)         บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)            บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)
C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)    CDG GROUP (IT System Business) 
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED         Troy Siam Company Limited
Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.                บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด                บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.            
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)            บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)
Decor Mart Company Limited                Grand Home Mart Company Limited
ธนาคารนครหลวงไทย                             
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                K.P.T. Holding Management Co., Ltd.
Telewiz Chiangmai Co., Ltd.                Rameo Japanese Restaurant 
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer) 
ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai