เรื่อง : กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)

สถานที่ : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          ผู้บริหารขององค์กรโดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง

          ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายสูงสุดของหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาการฝึกอบรม :

1.กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้

 - ทำความรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานรวม 20 ฉบับ

 - ย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารงาน HR พลาดไม่ได้

 - หลักการใช้กฎหมายสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรอย่างยั่งยืน

 2.หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน สิทธิ หน้าที่ และอำนาจในการบริหาร

 - สัญญาการจ้างงานประเภทต่างๆ บางอย่างไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงาน

 - อะไรบ้างที่เป็นข้อบังคับหรือนิติสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร

3.หลักกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ

 - ค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกใจคนทำงาน

 - หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุด วันลา เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

 - เงิน 4 ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการจ่าย และบทลงโทษหากฝ่าฝืน

 4.หลักกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

 - หลักการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย

 - การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และเงิน 3 อย่างที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม   :  Group Coaching, Training และ Workshop

 

วิทยากร :   อาจารย์สัจพล  ส่งสมบุญ (Sam)
 - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และกฎหมายแรงงาน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

การศึกษา

 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ระดับปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในธุรกิจบริการ
ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
 The Davis Bangkok Hotel
 Amari Emerald Cove Resort
 Grand Mercure, Fortune Hotel
 The Sukhothai Bangkok Hotel
ธุรกิจ Retail & MICE :
 Index Living Mall
 TESCO Lotus Super Center
 BITEC (Trade & Exhibition Center)
 Thailand Duty Free Shop

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

 Strategic Performance Management Master 
 ประกาศนียบัตร การโค้ชวิถีไทย (Thai Coach) 
 ประกาศนียบัตร Talent Coach (Talent SCANN) 
 Strategic Service Standard (Performa Consulting) 
 Leadership Development (Dale Carnegie Training) 
 ISO 9001:2000 IQA & Implementation (Paragon Management) 
 ใบอนุญาตผู้บริหารทรัพย์สิน (สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 
 ใบอนุญาตทนายความ (สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 ใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (เลขทะเบียน 96/2553) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน (สำนักฝึกอบรมศาลแรงงานกลาง) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ประกาศนียบัตรการโรงแรม (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว-สรท.)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai