เรื่อง : กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีพนักงานติดตามหนี้โทรศัพท์ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชะระหนี้เมื่อพบปัญหาเราต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและน้ำเสียง เพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียและหนี้สูญในที่สุด

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนการเจรจาทวงหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกหนี้ ที่ใช้น้ำเสียงการใช้คำพูดที่แตกต่างกัน วิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกหนี้ในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATION SKILLS) มาประยุกต์และใช้กับลูกหนี้ในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง ดังนั้นการใช้ทักษะและใช้กลยุทธ์ติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่องและมีกำไรในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
 • เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

รูปแบบการฝึกอบรม

 • เนื้อหาใน PowerPoint
 • เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
 • ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
 • กรณีศึกษา

 

ระยะเวลาอบรม

1 วัน รวมเวลา 6 ชั่วโมง 

หัวข้อการบรรยาย 1 วัน

09.00-10.30 น. หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้

Øปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกหนี้นำมาใช้กับเจ้าหน้าที่
Øสัญญาณเตือนภัยของงลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”
Øการวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และ
Øแนวทางแก้ไข
 

10.30-10.45น. เบรกเช้า

10.45– 12.00น. พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า

หลายประเภทและแนวทางแก้ไข

1. ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)

2. ชอบหลบหน้า (หนี้ปัญหา)

3. ชอบมีข้ออ้าง (บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้)

4. ชอบยื้อ (ท้าให้ฟ้อง)

5. เช็คคืน สม่ำเสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้งอาจติดคุกได้”)

Øกลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้

- โกรธง่าย (ใจร้อน) - เชื่องช้า (สุขุม)

- รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง) - ลังเล (ไม่แน่ใจ)

- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร) - พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

Øอำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
Øทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”
Øหน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้
Ø

14.30-14.45น. เบรกบ่าย

14.45-16.00น. การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว

Øทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน
Øศิลปะในการ “เจรจาหนี้”ที่เป็นต่อ
Øกฏหมายที่ต้องรู้ในงานติดตามหนี้
Øพ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม (ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม)
Øเก็บตก จากวิทยากร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ในการอบรม

 • Problem Solving & Decision Marking
 • Negotiating Skills
 • The 7 Habits of   Highly Effective People
 • การสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

ผลงานการเขียนหนังสือ

 • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา” 
 • เขียนเรื่อง  “กลยุทธ์การกระชากหนี้” 
 • หลักสูตรที่มีความถนัดในการบรรยาย
 • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  (Credit Policy and Effective Credit Control)
 • ทักษะการเจรจาเพื่อเร่งรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ (TELE-NEGO)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai