เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญ

หลายๆองค์กรมักใช้การสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือหลักในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ และผู้บริหารหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร? จึงจะสามารถคัดสรรผู้สมัครที่เป็นคนเก่งและคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะงานที่ต้องการได้

หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อรวบรวมและเจาะลึกข้อมูลในอดีตของผู้สมัคร และนำมาเปรียบเทียบผู้สมัครทั้งหมดเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่ถูกวิธี มีหลักและขั้นตอนในการเจาะลึกเพื่อค้นหาพฤติกรรมหลักของพนักงาน เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรต้องการอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการสัมภาษณ์ รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งคำถามและการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถาม เพื่อค้นหาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมหลักของผู้สมัครได้ตรงกับความคาดหวังของตำแหน่งงาน

ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึก Competency ของผู้สมัครและสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ

หัวข้อการเรียนรู้   เวลา 09:00-16:00 น.

qความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งานแบบเดิม
qเทคนิคใหม่ “การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Competency Based Interview)”
qเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน
§ก่อนการสัมภาษณ์
§ระหว่างการสัมภาษณ์
§หลังการสัมภาษณ์
qเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมของผู้สมัคร
qคำถามเพื่อประเมินความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
qคำถามเพื่อประเมินทัศนคติในแง่มุมต่างๆ
qคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ในงาน
qคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะต่างๆ

เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครเพื่อการตัดสินใจว่าจ้าง

ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งานแบบ Behavioral based Interview

ข้อพึงระวังและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ  50%

การบรรยาย  30%

Case Study  20% 

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึกสมรรถนะของผู้สมัคร และสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการได้

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

การศึกษา

กำลังศึกษา ปริญญาเอก :            

วุฒิการศึกษา                                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 สถาบัน                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ                                                รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท :                  

วุฒิการศึกษา                                        รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 สถาบัน                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะ                                                   รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี :                  

วุฒิการศึกษา                                        นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถาบัน                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะ                                                 นิติศาสตร์

การฝึกอบรม

หลักสูตร                                    Strategic Performance Management Successor Certified สถาบัน                                      Narongwit.com

หลักสูตร                                    Coaching Program Certified

สถาบัน                                      สมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)

 ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำกว่า 17 ปี

บริษัท                                       บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   (King Power Group)

ตำแหน่ง                                    Manager - Learning & Development

บริษัท                                        บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (Management Solution International)

ตำแหน่ง                                    Consultant

บริษัท                                        บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด    (TOA Group)

ตำแหน่ง                                    Human Resource Business Partner

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

1.       การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Generation Leader  for Business Sustainability)

*       หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Talent Management & Succession Plan)

*       หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development Programs  : Smart Leader, Smart Team)

*       หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)

*       หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

*       หลักสูตร การบริหารทีมงานต่างวัย (Generation @ Work)

*       หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Coaching & Mentoring)

*       หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communication Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

  

2.       การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

*       หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)

*       หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสำเร็จ (Goal Setting & Action Planning for Success)

*       หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Skills)

*       หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน (Effective Evaluation & Feedback)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance)

 

3.       การพัฒนาทักษะการบริการและการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling & Service Skills)

*       หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)

*       หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Service Excellence & Customer Complaint  Management)

*       หลักสูตร การสื่อสารในงานบริการประสิทธิภาพสูง (Smart Communication for Service Excellence)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service Coaching)

*       หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)

*       หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการเชิงรุก สำหรับพนักงานขายมืออาชีพ (Proactive Selling & Service Skills for Professional PC)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai