เรื่อง : หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญ

หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)    ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)    ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงาน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)  ไป Implement     ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หัวข้อการเรียนรู้   เวลา 09:00-16:00 น.

1. ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)

-บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

-ปัญหาการบริหารผลงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ

-หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

-เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

-ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์

2. การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)

-เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร

-เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร (Corporate Goal Setting)

-เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร

3.การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

-ปัญหาที่มักพบบ่อยในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน

-เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

-เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual KPIs)

4. การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

-ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร

-หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี

-เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน

-เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

 ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม       กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ  50%

การบรรยาย  30%  Case Study  20% 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

การศึกษา

กำลังศึกษา ปริญญาเอก :            

วุฒิการศึกษา                                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 สถาบัน                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ                                                รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท :                  

วุฒิการศึกษา                                        รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 สถาบัน                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะ                                                   รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี :                  

วุฒิการศึกษา                                        นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถาบัน                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะ                                                 นิติศาสตร์

การฝึกอบรม

หลักสูตร                                    Strategic Performance Management Successor Certified สถาบัน                                      Narongwit.com

หลักสูตร                                    Coaching Program Certified

สถาบัน                                      สมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)

 ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำกว่า 17 ปี

บริษัท                                       บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   (King Power Group)

ตำแหน่ง                                    Manager - Learning & Development

บริษัท                                        บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (Management Solution International)

ตำแหน่ง                                    Consultant

บริษัท                                        บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด    (TOA Group)

ตำแหน่ง                                    Human Resource Business Partner

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

1.       การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Generation Leader  for Business Sustainability)

*       หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Talent Management & Succession Plan)

*       หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development Programs  : Smart Leader, Smart Team)

*       หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)

*       หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

*       หลักสูตร การบริหารทีมงานต่างวัย (Generation @ Work)

*       หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Coaching & Mentoring)

*       หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communication Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

  

2.       การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

*       หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)

*       หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสำเร็จ (Goal Setting & Action Planning for Success)

*       หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Skills)

*       หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน (Effective Evaluation & Feedback)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance)

 

3.       การพัฒนาทักษะการบริการและการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling & Service Skills)

*       หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)

*       หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Service Excellence & Customer Complaint  Management)

*       หลักสูตร การสื่อสารในงานบริการประสิทธิภาพสูง (Smart Communication for Service Excellence)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service Coaching)

*       หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)

*       หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการเชิงรุก สำหรับพนักงานขายมืออาชีพ (Proactive Selling & Service Skills for Professional PC)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai