เรื่อง : หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0”

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิทซอย 6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

      ยุค 4.0 เป็นของการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ Modern HR ในยุค 4.0 ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยคุ 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของการบริหาร 

     ทรัพยากรมนุษย์ในยุคHR 4.0 ที่ตอบสนองตรงตามความคาดหวังขององค์กรยุคใหม่

2.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและจุดประกายความคิดในเรื่อง HR Value Added ในยุค HR 4.0

    ให้แก่ Modern HR

3.  เพื่อเป็นเสริมสร้างเทคนิคในการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ Modern HR ในยุค 4.0

4.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีด    

     ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

ส่วนที่ 1 : หลักการ และแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added)

         o แนวคิดในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

         o มูลค่าเพิ่มมองในมุมไหน HR VS Customer ?

         o Competitive Advantage and Management

ส่วนที่ 2 : แนวโน้มของการบริหารจัดการองค์กรในยุค HR 4.0

        o ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)

        o แนวโน้มในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุค HR 4.0 ของไทย

        o Workshop 1 : Self-assessment เหลียวหน้า แลหลัง HR System ในยุค HR 4.0

        o 12 Competency ของ Modern HR ยุค 4.0

        o Workshop 2 : ประเมิน HR Competency 4.0

ส่วนที่ 3 : เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0

o แนวทางปฏิบัติในการวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

o แนวทางปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

o แนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Strategy)

o แนวทางปฏิบัติในงานแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations Strategy)

o แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Modern Training & Development)

o แนวทางปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Strategy)

o แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

o แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Strategy)

o Workshop 3 : Create HR 4.0

วิธีการในการเรียนรู้

o การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน

o การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับที่ต้องการก้าวเป็น Modern HR 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี

ปัจจุบัน

 Øผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

 Øกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Øรองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2554-2555

Øรองประธานฝ่ายกฎหมาย ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)  ปี 2554-2555

 

ประวัติการศึกษา       

 

Øปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

Øปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øวุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Øวุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554

 

 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 22ปี

 

Øนักบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ได้รับ รางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรี

Øรับโล่องค์กรต้นแบบด้านระบบสมรรถนะของอุตสาหกรรมอาหาร โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Øรับโล่ CSR-DIW Continuous Awards ปี 2554 จากอธิบดีกรมโรงงาน

Øโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2553 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Øผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด

Øคณะเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน (สมาชิกสภาองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย)

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม    

 

Øประธานโครงการผู้จัดการยุคใหม่ Sunday Program รุ่น 8/1 คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øคณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจังหวัดสมุทรปราการปี 2554

Øอดีตอุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)      ปี 2550-2551

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ปี 2551-2552

Øคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547

Øกรรมการกลุ่มงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai