เรื่อง : ทักษะการสอนงานให้ได้งาน (Effective Coaching Skills)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการให้คำปรึกษาและแนะนำงานและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจต่อการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไป

 

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1.การปรับลักษณะบุคลิกภาพผู้สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสำเร็จในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

2.   ความรู้เกี่ยวกับการสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้อง  

     -   ความหมายและความจำเป็นของการสอนงาน  - จุดมุ่งหมายของการสอน  -หน้าที่ของผู้สอน/คุณสมบัติของผู้สอน

       กิจกรรมการเรียนรู้

               แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)  7 ด้าน

             1. ภาวะผู้นำ (Leadership)                                            2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)

             3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)                             4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)

             5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)           6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

             7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

3. หลักการเกี่ยวกับการโค้ชและการจูงใจสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

4. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Motivation Coaching กับการสื่อสารของผู้สอนงานสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่ายในการ Coaching

WORKSHOP : กิจกรรมฝึกทักษะการสอนงานด้วยเทคนิคการสื่อสารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ

5.  กุญแจสำคัญสำหรับทักษะการสอนงานให้ประสบผลสำเร็จ

     -  การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน                         - การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

     -  การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน                       - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม

     -  การเตรียมตัวของผู้สอน     - การบริหารเวลาการฝึกอบรม

     -  ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของวิทยากร

6. การเขียนแผนการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน(Curriculum and Program Designed)

     -  การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง 

     - การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง      -  การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการบรรจุเทคนิคการสอน/การนำเสนอ สำหรับหลักสูตรที่ต้องการนำไปใช้ในองค์กร

7. เทคนิคการสอนและทักษะการนำเสนอของผู้สอนงาน (Professional Presentation)

   - การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture Presentation)       - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ  

    (Demonstration/Workshop/Role Play)                                 - การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานการแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ

8. การประเมินและการติดตามผลกาเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการสอนงาน

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย    { กิจกรรม และเกม     { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์  { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

การศึกษา

​ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
Business Vision International Co., Ltd.
ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย            กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่         กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน        สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 หน่วยงานเอกชน
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด        ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด                บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด
บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)         
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)
Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)         บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)            บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)
C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)    CDG GROUP (IT System Business) 
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED         Troy Siam Company Limited
Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.                บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด                บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.            
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)            บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)
Decor Mart Company Limited                Grand Home Mart Company Limited
ธนาคารนครหลวงไทย                             
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                K.P.T. Holding Management Co., Ltd.
Telewiz Chiangmai Co., Ltd.                Rameo Japanese Restaurant 
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer) 
ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai