เรื่อง : การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 2วัน
          การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์การทราบหรือไม่ว่าค่าจ้างของบริษัทอยู่ในภาวะแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ อัตราค่าจ้างเหลื่อมกันอยู่ระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานเข้าใหม่ มีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร พนักงานบางคนเงินเดือนเพดานตันแล้ว จะทำอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
1. ได้เรียนรู้ในการสร้างวิธีการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ดีที่สุด
2. ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้สร้างโครงสร้างเงินเดือนให้กับริษัทตนเองได้ ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ผู้เข้าสัมมนาสามารถ : อธิบาย หลักการ แนวคิดและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้ อธิบายและสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบตำแหน่งงานเพื่อการประเมินค่างานได้ กำหนดรูปแบบการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนได้ แนวทางการนำไปปรับใช้ในองค์การได้จริง

วันที่ 20 มกราคม 2560
1. การจ่ายเงินเดือนตามตำแหน่งต่าง ๆ ใช่โครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ ?

2. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง?
3. องค์กรของท่านมีการสำรวจตลาดบ้างหรือไม่?

4. วันนี้องค์กรของท่านมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่?
5. หากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

6. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
7. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description / Job Specification/ KPIs Position)
8. Workshop 1 : การจัดทำ JD/JS/KPIs 9. ทำไมต้องประเมินค่างาน? ประโยชน์ที่จะได้จากการประเมินค่างาน
10.ขั้นตอนและวิธีประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดแบ่งระดับตำแหน่งงาน (Job Classification)
11.Workshop 2 : การกำหนดปัจจัยประเมิน และการกำหนดคะแนนในการประเมินค่างาน

วันที่ 21 มกราคม 2560
1.โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? ความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้จากการมีโครงสร้างเงินเดือน?
2. การวิเคราะห์ผลและนำผลสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้างเงินเดือน
3. การกำหนดรูปแบบและการวางโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
4. สูตรที่ใช้วางโครงสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
5. Workshop 3 : Pay Plan Design
6. การวางนโยบายในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนหลังจากมีโครงสร้างบังคับใช้แล้ว
Workshop 4: นโยบายบริหารโครงสร้างเงินเดือนของ Workshop ที่ 3ต้องปรับ
กรณีศึกษาWorkshop:การกำหนดงบประมาณทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ(นำข้อมูลของผู้เข้าสัมมนามาฝึกทำ)
การใช้ข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย และ พนักงานการตลาด
7. การบริหารงบประมาณทางการเงิน(Budget Management)
 -เทคนิคในการบริหารงบประมาณทางการเงิน -ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงบประมาณทางการเงิน
8. การติดตามผลงบประมาณทางการเงิน(Budget Monitoring)
 -เทคนิคในการติดตามผลงบประมาณทางการเงิน
9. การควบคุมงบประมาณทางการเงิน(Budget Control)
 -เทคนิค และ วิธีการควบคุมงบประมาณทางการเงิน -ข้อควรทำ และควรเลี่ยงในการควบคุมงบประมาณทางการเงิน
10.การทบทวน และ ปรับปรุง งบประมาณทางการเงิน(Quality budget review)
11.Workshop:การบริหาร การติดตามผล และ การควบคุมงบประมาณทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
(นำข้อมูลของผู้เข้าสัมมนามาฝึกทำ)

12.สรุป คำถามและคำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธรุการทั่วไป บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีซูซุ โคว้ยูฮะ จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี)

ผ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทพัทยาฟู้ดากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโตซีทากัด

อื่นๆ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai