เรื่อง : ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล
          “หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทางานเกี่ยวกับเอกสาร จะทาอย่างไรให้การจัดเก็บเอกสารมีต้นทุนต่าสุด” เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ จากผู้เขียนหนังสือ“พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้PivotTable +PivotChartในMS-Excelฉบับเข้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) โดย“อ.สุเทพโลหณุต”จะมาเปิดเผยเทคนิค และเคล็ดไม่ลับที่ซ่อนอยู่ในขุมพลังในระบบการจัดทาและการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทาเป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่การปูพื้นฐาน,ขั้นตอนการจัดทาเอกสารในรูปแบบสมัยใหม่ ฯลฯอีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จาเป็นโดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถนาไปใช้ในการทางานได้จริง และสามารถช่วยประหยัดการทางานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนามาใช้ได้จริงกับงานประจาวัน พร้อมสรุปเทคนิครวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารที่ไม่สามารถหาที่เก็บได้อีกต่อไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนระบบเครือข่ายได้
หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
1.พนักงานในสานักงานพนักงานที่ทางานด้านการจัดเก็บเอกสาร
2.ผู้ดูแลระบบDocument Control,เลขานุการ,ธุรการ และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. เรียนรู้เทคนิคการใช้ไฟล์PDFและรูปแบบไฟล์มาตรฐานของPDF
2. เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างไฟล์PDFทั้งการสร้างแบบOnlineและOfflineด้วยPlug-inพิเศษ
3. เรียนรู้การใช้โปรแกรมAcrobat Pro Extendedและเทคนิคการประยุกต์ใช้
4. เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งเอกสารบนโปรแกรมAcrobat
5. เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ฟอร์มด้วยAdobe Live Cycle Designer
6. เรียนรู้เทคนิคการแปลงไฟล์ประเภทPost Scriptด้วยAcrobat Distiller
7. เรียนรู้การแปลงPDFในรูปแบบอื่นๆเช่น การแปลงเป็นdoc,xls,ppt, htmlเป็นต้น
8. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลรวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูล
9. เก็บตกปัญหาการใช้งาน และการประยุกต์ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้


**หมายเหตุ:กรุณานาเครื่องคอมพิวเตอร์NotebookสาหรับทาWorkshop**


วิทยากร: อาจารย์สุเทพโลหณุต
   

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ

และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์งานกราฟิกในสถาบันฝึกอบรมชั้นนาทั่วประเทศ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สุเทพ โลหณุต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

- วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น 
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai