เรื่อง : กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

สถานที่ : โรงแรมโรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิทซอย5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

      ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล  รถยนต์  ครุภัณฑ์สำนักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนน  อาคาร  โครงการเมกะโปรเจ็กท์

     กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการจะสลับซับซ้อนกว่า  ลูกค้าทั่วไป มีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน  และต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน

     การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก  การนำเสนอ (Present)  คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ซื้อทราบโดยตัวแทนขายจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่กลยุทธ์ด้านการตลาด  ด้านราคา  การโฆษณาประชาสัมพันธ์  หรือ Promotionแทบจะใช้ไม่ได้ผล  ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะได้ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ  จากวิทยากรผู้บรรยายเป็นจริง  ทันสมัย  และปัจจุบัน ไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  ไม่มีในตำราเรียน  ไม่มีนักเขียน  สำนักพิมพ์ไหนทำตำราออกมาจำหน่าย  กลั่นกรองจากแก่นประสบการณ์ล้วน ๆ ของ  “นักขายราชการอาชีพ”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ที่ยังติดต่อค้าขายกับหน่วยงานราชการ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

vวิเคราะห์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายสินค้าหรือโครงการกับตลาดภาครัฐ
vระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อ-จัดจ้าง ออกใหม่ที่นักขายและผู้บริหารควรทราบ
vวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
vกลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อการ e-bidding แบบทุกฝ่าย WIN WIN
vเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (CONNECTION)
vการสร้าง TEAM ควบคุม และบริหาร TEAM แบบเชิงรุก
vพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะ (SKILLS) นักการขาย

    นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

vกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสำเร็จ
vกลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ
vการเจาะหาลูกค้าและสืบหาข้อมูลงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด
v
vการเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานราชการ
vการส่งมอบสินค้า / การตรวจรับ / วางบิล / เก็บเงิน
vการทำสัญญาซื้อขาย / หลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา
vลับ ลวง พราง เปิดเผย CASE STUDIES ประสบการณ์จริงจากภาคสนาม
vถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น ประสบการณ์

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

· เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้า ให้กับหน่วยงานราชการ

จนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด

· เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์ เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล

ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (เป็นส่วนหนึ่งของ Canon Group ทุนจดทะเบียน 2,220 ล้านบาท ในประเทศไทย) ดูแลหมวดสินค้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล Printer Scannerความเร็วสูง 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • Grolier Internation Co., Ltd  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
 • บริษัท บางกอก ไฮเทค จำกัด     กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • เป็นพนักงานขาย ผู้บริหารงานฝ่ายขาย “ภาคราชการ”  20  ปีต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
 • เคยเป็นวิทยากรบรรยายการขายภาครัฐกับองค์กรชั้นนำ เช่น  เครือซิเมนต์ไทย SAMART  GROUP, กันยงอิเล็คทริกส์ (Mitsubishi), TOYOTA GROUP ฯลฯ
 • เป็นผู้อบรมด้านการขายราชการให้กับพนักงานสาขาในเครือของบริษัท แคนนอนฯ
 • เป็นที่ปรึกษา Dealer  ทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องการขายราชการ
 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543  จนถึงปัจจุบัน
 • เป็นสมาชิกสถาบันพระปกเกล้า  
 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมชั้นนำ อาทิ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, WASO, ธรรมนิติ, HRD TRAINING PLUS CO., LTD, PERFECT TRAINING AND SERVICE CO.,LTD. 


การศึกษาดูงาน

 • ประเทศฮ่องกง  มาเลเซีย มัลดีฟ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  

ผลงานภาคราชการ

 • เคยผ่านการทำสัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจ้างกับภาครัฐไม่ต่ำกว่า 1,000 สัญญา
 • เคยผ่านคู่แข่งไม่ต่ำกว่า 20 Brand Name ชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 200 บริษัท
 • เคยวางสเป็ก (Specification) ในการสอบราคา ประกวดราคา หรือ e-Auction ไม่ต่ำกว่า 200   ครั้ง

เกียรติประวัติ

 • พนักงานขายดีเด่นปี  1994-1996  
 • ผู้บริหารฝ่ายขายดีเด่น  ปี  1997,  1998,  2000,  2002, 2007

ความสามารถพิเศษ

 • รู้จักกับบุคลากรด้านการพัสดุ  จัดซื้อ/จัดหา  ในส่วนราชการหลาย ๆ แห่ง  
 • รู้ลึกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางสเป็ก (Specifications) กับภาครัฐ ปฏิบัติภาคสนาม  เองตลอดระยะเวลา 20 ปี ถึงปัจจุบัน
400-101 070-410 200-120 070-462 050-SEPROAUTH-02 MB2-703 70-462 070-461 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 350-001 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 070-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai