เรื่อง : หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management)

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารบริษัทแบบ New Company ในยุค New Economy ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการอย่างยิ่งจนทำให้ ผู้ขายต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของทีมงาน เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของ ผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สำคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน

         สิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการ ในการทำธุรกิจการหาลูกค้าใหม่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่สิ่งที่สำคัญและยากกว่า คือการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่เคียงข้างธุรกิจของเราไปนานๆ และระบบ CRM จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง อีกทั้งจะเป็นทั้งเพื่อนและตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสร้างความสมดุลระหว่างการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาการขายสินค้าและบริการ ให้มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         การบรรยายจะเน้น Workshop สอนการใช้ระบบ CRM เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นใช้งานระบบ CRM ในธุรกิจอย่างจริงจัง นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากระบบ CRM อย่างสูงสุด

         ในการเริ่มต้นทำระบบ CRM ของตัวเองนั้น เราสามารถเริ่มใช้งานระบบ CRM เบื้องต้นได้ โดยระบบที่เลือกนำมาใช้ในการอบรม เป็นระบบที่เราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะสมกับ SMEs ที่สนใจจะเริ่มนำระบบ CRM เข้ามาใช้เพื่อการบริหารธุรกิจ

 ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

• เพิ่มประสิทธิภาพงานขายด้วยระบบ CRM  • บริหารลูกค้าและงานขายด้วยระบบ CRM

• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ CRM เพื่อนำไปใช้พัฒนาการขายสินค้าและบริการ

• ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CRM และมีประสบการณ์มายาวนาน

• ผู้เข้าอบรมสามารถมีระบบ CRM ของตัวเองได้ทันที แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

• เริ่มมีฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์)

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. - 09.00 น.

CRM คือ วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ สร้าง รักษา และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า (คู่ค้า) ดังนั้น CRM เป็นการร่วมมือของทุกคน ทุกแผนกในบริษัท CRM จึงเป็นการใช้กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี

09.00 – 12.00 เตรียมความพร้อม

• ต้องเข้าใจ การให้บริการลูกค้า ไม่เหมือนกับ การรักษาลูกค้า

• ทุกคน ทุกแผนก ต้องทำงานเป็นทีม ( การสื่อสาร  การให้ข้อมูล  การทำงาน)

• เครื่องมือ ระบบ อุปกรณ์  ต้องใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

• เตรียมความพร้อมเรื่อง E - COMMERCE

ระดับของการบริหาร/ การขาย

ระดับที่ 1 คู่ค้าติดต่อครั้งแรก           ระดับที่ 2 คู่ค้าติดต่อซ้ำ          ระดับที่ 3 คู่ค้าช่วยประชาสัมพันธ์

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

โครงร่างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ระหว่าง 3 ระดับองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาเลือกโครงร่าง

1.ประเภท สินค้า หรือ บริการ      2. ความคาดหวังของกลุ่มคู่ค้า        3. แรงผลักดันจากการแข่งขันในตลาด

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

ลักษณะและหลักการของโครงร่าง

• ลักษณะ:  รูปทรงพีระมิด หลักการ :  คู่ค้าระดับ 1 >คู่ค้าระดับ 2 >คู่ค้าระดับ 3

• ลักษณะ : รูปทรงนาฬิการทรายหลักการ  : คู่ค้าระดับ 1 >คู่ค้าระดับ 2 <คู่ค้าระดับ 3

• ลักษณะ : รูปทรง หกเหลี่ยม หลักการ : คู่ค้าระดับ 1 <คู่ค้าระดับ 2 >คู่ค้าระดับ 3

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

13.00-16.00  ยุทธวิธี การปฏิบัติต่อคู่ค้า

ระดับที่ 1 การเริ่มทำธุรกิจครั้งแรก หรือ ครั้งเดียว

1 ทุกอย่างต้องง่ายสำหรับคู่ค้า                     2. พนักงานต้องบริการด้วยใจ (พูดจาไพเราะ กระตือรือร้น สุภาพ ให้เกียรติคู่ค้า)

ระดับที่ 2 การทำธุรกิจซ้ำ

1.ติดต่อ เยี่ยมเยียน  ประเมิน หาโอกาสขยายความสัมพันธ์          2.บริการเป็นพิเศษ  เป็นการเฉพาะ เพื่อทำให้คู่ค้าภูมิใจ

ระดับ 3 การให้คู่ค้าช่วยประชาสัมพันธ์

1.ให้คู่ค้าได้รับรู้สิ่งที่มีคุณค่า  เพื่อจูงใจให้คู่ค้าประชาสัมพันธ์        2.ผู้เข้าสัมมนาทำ ROLE PLAY

การใช้ บริหาร คู่ค้า ด้วย CUSTOMER EVALUATION PROFILE

การใช้เกณฑ์การวัดผล เพื่อบริหารคู่ค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกณฑ์ที่ 1 ศักยภาพ  ความมีชื่อเสียง ที่มีต่อบริษัท  เกณฑ์ที่ 2 ความสม่ำเสมอในการธุรกิจ

เกณฑ์ที่ 3 สร้างผลกำไร ให้บริษัท  เกณฑ์ที่ 4 ความภักดีที่มีต่อบริษัท

วิธีการประเมิน และแนวทางบริหาร

• จะใช้ข้อมูลจริง และเสนอวิธีบริหาร

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (คุณนภัส อรุณสกุลวงศ์)

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. - 09.00 น.

• รู้จักกับระบบ CRM เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย (1.5 Hours.) (9:00AM-10:30AM)

o ระบบ CRM คืออะไร  o ทำไม CRM ถึงสำคัญต่อธุรกิจ       o ความสามารถของระบบ CRM

• Workshop – สร้างระบบ CRM ของตัวเอง

o การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจาก Channel ต่างๆ (10:30AM-12:00PM)

§   Walk-in/Call/Email/Website/Facebook

o การ Follow-up ติดตามลูกค้า(1:00PM-2:00PM)

§  Activity Management (Task/Event/Call)  §  Next Step

o การวัดประสิทธิภาพการขายของทีมงาน (2:00PM-3:00PM)

§  Deal/Opportunity Management  §  Sales Performance

• Other CRM Features (3:00PM-3:30PM)

• Q&A (3:30PM-4:30PM)

 สิ่งที่ต้องเตรียมในการอบรม

1. Notebook

2. ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

3. คำถามเรื่องการเริ่มใช้งานระบบ CRM

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์

ผลงานด้านการอบรม

 • เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมมาเป็นเวลากว่า 20 (1984-ปัจจุบัน)
 • มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและ บริษัทชั้นนำมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การทำงาน    
1991 – ปัจจุบัน       

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1981 – 1991    

 • DISTRICT  MANAGER  บริษัท  รีน่า แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด
 • DIVISION MAMAGER
 • SUPERVISOR
 • SALES REPRESENTATIVE

1971 -  1981           

 • บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย  จำกัด
 • ผู้จัดการคลังน้ำมัน
 • ผู้จัดการโรงงานเคมี
 • นักเคมี

เกียรติประวัติ

 • ธันวาคม 1988  ชนะเลิศยอดขายสูงสุด (แข่งขัน 27 ประเทศ)
 • 1987 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย  
 • 1984 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย
 • 1982 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทย

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา เคมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.

MAJOR CLIENT REFERENCES

 • Advanced Agro Co., Ltd.    
 • Alfa Laval (Thailand) Co., Ltd.
 • Amarin Printing PLC.
 • Bangkok Hospital
 • Bangkok Post Publishing
 • Bank of Thailand
 • C.P. Seven Eleven Co., Ltd.
 • Caltex Thailand Co., Ltd.             
 • Charoenpokphan (C.P.) Co., Ltd.
 • Citi Bank Corp.
 • Conform Co., Ltd.
 • Datamat Co., Ltd.
 • Dhipaya Insurance Public Company Limited
 • Dow Chemicals Co., Ltd.
 • DTAC
 • East Asiatic Company
 • Electricity Generating Authority of Thailand
 • Thai Fuji Xerox Co., Ltd.
 • IEC Co., Ltd.
 • Ingram Micro (Thailand) Ltd.
 • Inter Fareast Co., Ltd.
 • ITV
 • Johnson & Johnson (Thai) Co., Ltd.
 • Land Department, Interior Ministry
 • Liangchi Industry Co., Ltd.
 • Plus Property
 • Property Perfect PLC.
 • Reed Tredex  Co., Ltd.
 • Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.
 • Sahapattanapibul PLC.
 • Sahawiriya Co., Ltd.
 • Shinnawatr Telewiz Co., Ltd.
 • Siam Cement Co., Ltd.
 • Siam Steels    
 • SiamYamaha Co., Ltd.
 • Silicate Chemical  Co., Ltd.
 • Skyline Unity Co., Ltd                  
 • STC Group of Companies
 • Telecom Asia (Public) Co., Ltd
 • Thai Life Insurance Co., Ltd.
 • Thai SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
 • Thammasat University
 • The Oriental Hotel
 • TRUE Corporations
 • TV Channel 5
 • Twin Lotus
 • United Broadcasting Corporation PLC.
 • Uni-Charm
 • Uni Lever              
 • United Communication Co., Ltd.

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai