เรื่อง : หลักสูตร การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารเริ่มตระหนักแล้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มาก  การคาดคะเนข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้เรียกว่า  งบประมาณงบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อจะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผลการทำงาน โดยทั่ว ๆ ไปงบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานใน อดีตเป็นเกณฑ์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ 

3. เรียนรู้วิธีการควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 

 

เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.

 

1. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ

2. กระบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อควบคุมกำไร

3. โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ

4. การวางแผนงบประมาณการขาย

          - แนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย           - ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

           - การพยากรณ์การขายเพื่อการจัดทำแผนการขาย

     5. การวางแผนงบประมาณการผลิต

          - แนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต          - ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

     6. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

          - แนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ             - ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

     7. การวางแผนงบประมาณแรงงาน

        - แนวทางการวางแผนงบประมาณแรงงาน

         - ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

      8.การวางแผนงบประมาณค่าโสหุ้ยการผลิต

      9. การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

      10. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น

      11. การวางแผนงบประมาณเงินสด

      12. การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น

      13. การจัดทำรายงานเพื่อการควบคุม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนด้านกลยุทธ์
 การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนด้านการเงิน
 การทำแผนธุรกิจ
 การบริหารความขัดแย้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai