เรื่อง : หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 9)

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR ที่มีก้าวตามการพัฒนาขององค์กรไม่ทัน เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิม “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทหน้าที่ฝ่ายงานของ HR (HR Function) หรือบางครั้งความรู้ในงานที่มีก็ตกยุคไม่ทันสมัย ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรบุคคลก็ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสอนงาน ปัญหาดังกล่าวเรามีทางออก

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกว่า 24 ปี มาบรรยายและถ่ายทอดเทคนิคในก้าวเป็น HR สมัยใหม่ ที่ช่วยพัฒนาทักษะท่านและทีมงานของท่านให้เป็น HR สมัยใหม่ ที่สามารถใช้งานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HRM & HRD   

*       4 HR

*       Modern HR (Competency) ?

*       เทคนิคของ HR ในการประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ

เวลา 10.45-12.00 น.

ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

              (Modern Human Resource Management)

*       การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

 • การจัดทำข้อมูล เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • *       (Recruitment & Selectio
  • กระบวนการในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ (Recruitment & Selection Flowchart)
  • ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (STAR Techniques)
  • แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในยุค AEC
 • *       (Compensation & Benefits)
  • หลักในการคำนวณค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา
  • การใช้ข้อมูลจาก Salary Survey เพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี
  • แนวโน้มการจัดสวัสดิการในยุค AEC

เวลา 13.00-14.30 น.

ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (ต่อ)

*       การแรงงานสัมพันธ์

 • สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้
 • เมื่อทำพนักงานทำผิดวินัย จะการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไรดี ?
 • การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) ด้วยกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

*       การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

ส่วนที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

(Modern Human Resource Development)

 • *      
  • จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี จะหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีจากไหนได้บ้าง ?
  • การคัดเลือกหลักสูตร และการบริหารวิทยากรให้เจ้านายกด Like
  • จะประเมินผลและบันทึกผลแบบไหนดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอบรมที่มี ?
 • *      การกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ 4 มิติ

เวลา 14.45-16.00 น.

ส่วนที่ 4 : ท่านพร้อมไหมที่จะเป็น Modern HR   

*       4 HR

*       การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

ประโยชน์ที่ท่านและองค์กรจะได้รับ  :

 

1.    เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ HRM & HRM สมัยใหม่ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร

2.    เสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงานของ Modern HR

3.     เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพ HR

วิธีการเรียนรู้  :

การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

หัวหน้าแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล และผู้ที่สนใจในอาชีพ HR ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai