เรื่อง : หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 8)

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HRM & HRD

 • ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
 • 4 หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ
 • Modern HR ที่ดีควรมีสมรรถนะ (Competency) อะไรบ้าง ?
 • เทคนิคของ HR ในการประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ

เวลา 10.45-12.00 น.

ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่     (Modern Human Resource Management)

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
 • การจัดทำข้อมูล เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • (Recruitment & Selectio
 • กระบวนการในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ (Recruitment & Selection Flowchart)
 • ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (STAR Techniques)
 • แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในยุค AEC
 • (Compensation & Benefits)
 • หลักในการคำนวณค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา
 • การใช้ข้อมูลจาก Salary Survey เพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี
 • แนวโน้มการจัดสวัสดิการในยุค AEC

เวลา 13.00-14.30 น.

ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (ต่อ)

 • การแรงงานสัมพันธ์
 • สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้
 • เมื่อทำพนักงานทำผิดวินัย จะการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไรดี ?
 • การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) ด้วยกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

ส่วนที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

(Modern Human Resource Development)

 • จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี จะหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีจากไหนได้บ้าง ?
 • การคัดเลือกหลักสูตร และการบริหารวิทยากรให้เจ้านายกด Like
 • จะประเมินผลและบันทึกผลแบบไหนดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอบรมที่มี ?
 • การกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ 4 มิติ

เวลา 14.45-16.00 น.

ส่วนที่ 4 : ท่านพร้อมไหมที่จะเป็น Modern HR

 • ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
 • 4 ประเด็นสำคัญ ที่มักผิดพลาด HR หรือตกม้าตาย
 • การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

ประโยชน์ที่ท่านและองค์กรจะได้รับ  :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ HRM & HRM สมัยใหม่ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงานของ Modern HR
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพ HR

วิธีการเรียนรู้  :

การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai