เรื่อง : หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
16/08/2022 1 3,900

หลักการและเหตุผล

“ไม่ใช่เพียงแค่ HR ที่ต้องศึกษาแต่ ทุกฝ่ายขององค์กร ไม่ควรพลาด...หัวข้อนี้”

ตัวอย่าง ความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษทางอาญา ดังนี้

➢มาตรา79 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืน ม.27 ว.1 หรือ ว.2 หรือไม่ปฏิบัติตาม ม,28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลตาม ม,26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน-1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 -1,000,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

➢มาตรา 82 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.19, ม.23, ม.30, ม.39, ม.41, ม.42 ค่าปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

➢มาตรา 83 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.21, ม.22, ม.25, ม.27, ม.28, ม.32 ค่าปรับไม่เกิน 3,000,000 บาท

➢มาตรา 84 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.26, ม.27, ม.28, ม.29 ค่าปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

การบรรยายภาคทฤษฎี

 ➢หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

 ➢ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

 ➢ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร

 ➢สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

 ➢โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

 ➢การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

 ➢การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าขอข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

 ➢สิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

Œนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม (ต่อ)
การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
Ž   แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร

สำหรับการอบรม
➢มีแบบฟอร์ม ให้นำไปใช้ได้เลย
➢มี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
➢ผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที“
➢องค์กรสามารถจัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด
➢ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
➢เจ้าของกิจการ
➢ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
➢ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า
ลูกจ้างซัพลายเออร์ ผู้มาติดต่อ

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น
 

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมัครก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2565   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

•ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

วิทยากร : อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

การศึกษา

        Øปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        Øปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

        ØHR Manger / Agforepax Industrial Co., Ltd. / นิคมอุตสาหกรรมบางปู

        ØHR Director / TV Direct PLC / กรุงเทพมหานคร

        ØVP- HR / Siam KITO Co., Ld. / กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี - ระยอง

        ØCOO - HR / Upright Agrology Co., Ltd. / กรุงเทพมหานคร

        Øวิทยากรอิสระ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การทำงานปัจจุบัน

        Øกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ จำกัต

        Øอาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์และอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        Øวิทยากรประจำหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรม" สถาบันอบรม MPI

        Øวิทยากรประจำหลักสูตร "การบริหารงานวินัยเชิงสร้างสรรค์" บริษัท ไทยฮอนต้า แมนูแฟคเจอวิ่ง จำกัด

        Øที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงาน บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด

(โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - จังหวัดระยอง)

  Øที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไนซ์คอส จำกัด (บริษัทผู้ให้บริการ Call Center - กรุงเทพมหานคร)

  Øที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์องค์กร บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด

(บริษัทผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน - กรุงเทพมหานคร)

  Øที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด

(บริษัทผู้นำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก/วัตถุระเบิด - กรุงเทพมหานคร)

 

ประสบการณ์ - ผลงานด้านแรงานและการบริหารงานบุคคลในอดีต

ด้านวิชาการ

        Øเขียนหนังสือ " เทคนิคการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน "

ด้านการบรรยาย วิทยากรรับเชิญ

        Øการบริหารทรัพยากรบุคคลในกาคอุตสาหกรรม

        Øกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้

        Øกฎหมายแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาควรทราบ

        Øการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

        Øการจัดการเชิงกลยุทธ์

        Øการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีแบบมืออาชีพ

        Øทักษะเชิงเทคนิคการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานชั้นต้น

        Øพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ด้านโครงการผื่อปรับปรุงปรสิทธิภาพงานด้าน HR

        Øจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

        Øจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน และ บริษัทเอกชน

        Øจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปสี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ

        Øจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) แก่ระดับบริหาร บริษัทเอกชน

        Øโครงการทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด

        Øโครงการวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Promote and Demote Policy)

ด้านกฎหมาย

        Øผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการดำเนินคดีแรงานกรณีลูกจ้างฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงาน

        Øผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการยื่นฟ้องคดีลูกจ้างเป็นจำเลยกรณีทุจริต ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์บริษัท ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai