เรื่อง : หลักสูตร “Lean Six Sigma & Lean Management”

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

Lean Management เป็นแนวคิดการบริหารแบบ Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการทั้งด้านการผลิตและการบริการภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด มูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มทุก ๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม ระบบ LEAN คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     

เป้าหมายในเรื่องของการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ เพื่อลดระยะเวลาของการดำเนินงาน และทำอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินงานปราศจากความสูญเสีย (Wastes or Losses) ที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันเวลาพอดี และที่สำคัญคือการมีประสิทธิภาพและศักยภาพเหนือคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน    

Six Sigma คือ กระบวนการในการพัฒนาเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการผลิต ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความสูญเสียและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การพัฒนาระยะเวลาการผลิตต่อหน่วย (Cycle time) ให้ลดลง รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในเวลาเดียวกันในระดับ 3.4 หน่วยต่อ 1,000,000 หน่วยการผลิตในทุกกระบวนการ หรือกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การปฏิบัติการผลิตเร็วขึ้นและความผิดพลาดลดลง

Lean Six Sigma คือ การระเบียบวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดปัญหาและความสูญเปล่า ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการผสมผสานเครื่องมือของ Six Sigma และ Lean เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดพละกำลังมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร

          

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะ ความเข้าใจในปรัชญา ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของต่าง ๆ ของ Lean Six Sigma & Lean Management
 2. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการดำเนินงานแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
 3. เพื่อสามารถวางแผน สรรค์สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบ Lean Six Sigma & Lean Management สำหรับการดำเนินงาน ทั้งการผลิตและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ Lean Six Sigma & Lean Management
 5. เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า ลดข้อบกพร่องและความสูญเสีย เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. Lean Sig Sigma และ Lean Management คืออะไร
 2. หลักการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
 3. การบริหารจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
 4. ประโยชน์ของการจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
 5. ขั้นตอนการทำ Lean Six Sigma & Lean Management
 6. เครื่องมือของ Lean Six Sigma & Lean Management Tools
 7. กลยุทธ์การปรับปรุงองค์กรและการดำเนินงานด้วย Lean Six Sigma & Lean Management

กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai