เรื่อง : หลักสูตร การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง DPO

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
22/08/2022 - 23/08/2022 2 8,000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ถึงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ และเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศขององค์กร รวมถึงระดับความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีระบบการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายให้น้อยที่สุด รวมถึงสามารถสื่อสาร ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษารายละเอียด เนื้อหา เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีหลักคิดมาจากเรื่องใด จะได้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้หลักการ ที่มาของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามาจากสภาพแวดล้อมขององค์กรอย่างไร

          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักกฎหมายไปประยุกต์ใช้ ออกแบบวิธีการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดำเนินการ และรูปแบบการเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

          5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลประจำปีเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารได้

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่หนึ่งของการอบรม

          - หลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - หลักการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - หลักการของการขอความยินยอม

          - การจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป กับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

          - หลักการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          - มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          - คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่สองของการอบรม

          - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

          - การจัดการระบบข้อมูลส่วนบุคคล (Data Management System)

          - การจัดทำข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - เทคนิคการออกแบบกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานภายในองค์กร

          - เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน ข้อพิพาท

          - เทคนิคการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนต่อฝ่ายบริหาร (Monthly Report)

          - เทคนิคการจัดทำแผนงานประจำปีของงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

          - ตัวอย่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - ตัวอย่างแบบให้ความยินยอม

          - ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          - ตัวอย่าง Privacy Notice การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานประกอบกิจการ

          - ตัวอย่างใบสมัครที่สอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

          - ตัวย่างแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวพนักงาน

          - ตัวอย่างข้อความ greeting message ในธุรกิจสังคมออนไลน์

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,560 บาท

สมัครก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565   เหลือเพียง! ท่านละ 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

•ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

วิทยากร : อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

การศึกษา

        Øปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        Øปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

        ØHR Manger / Agforepax Industrial Co., Ltd. / นิคมอุตสาหกรรมบางปู

        ØHR Director / TV Direct PLC / กรุงเทพมหานคร

        ØVP- HR / Siam KITO Co., Ld. / กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี - ระยอง

        ØCOO - HR / Upright Agrology Co., Ltd. / กรุงเทพมหานคร

        Øวิทยากรอิสระ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การทำงานปัจจุบัน

        Øกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ จำกัต

        Øอาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์และอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        Øวิทยากรประจำหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรม" สถาบันอบรม MPI

        Øวิทยากรประจำหลักสูตร "การบริหารงานวินัยเชิงสร้างสรรค์" บริษัท ไทยฮอนต้า แมนูแฟคเจอวิ่ง จำกัด

        Øที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงาน บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด

(โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - จังหวัดระยอง)

  Øที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไนซ์คอส จำกัด (บริษัทผู้ให้บริการ Call Center - กรุงเทพมหานคร)

  Øที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์องค์กร บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด

(บริษัทผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน - กรุงเทพมหานคร)

  Øที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด

(บริษัทผู้นำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก/วัตถุระเบิด - กรุงเทพมหานคร)

 

ประสบการณ์ - ผลงานด้านแรงานและการบริหารงานบุคคลในอดีต

ด้านวิชาการ

        Øเขียนหนังสือ " เทคนิคการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน "

ด้านการบรรยาย วิทยากรรับเชิญ

        Øการบริหารทรัพยากรบุคคลในกาคอุตสาหกรรม

        Øกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้

        Øกฎหมายแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาควรทราบ

        Øการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

        Øการจัดการเชิงกลยุทธ์

        Øการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีแบบมืออาชีพ

        Øทักษะเชิงเทคนิคการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานชั้นต้น

        Øพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ด้านโครงการผื่อปรับปรุงปรสิทธิภาพงานด้าน HR

        Øจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

        Øจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน และ บริษัทเอกชน

        Øจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปสี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ

        Øจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) แก่ระดับบริหาร บริษัทเอกชน

        Øโครงการทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด

        Øโครงการวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Promote and Demote Policy)

ด้านกฎหมาย

        Øผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการดำเนินคดีแรงานกรณีลูกจ้างฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงาน

        Øผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการยื่นฟ้องคดีลูกจ้างเป็นจำเลยกรณีทุจริต ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์บริษัท ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai