เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการบริหารโครงการ (Project Management)

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การบริหารโครงการ(Project Management) คือ การประยุกต์ใช้หลักการ แนวปฏิบัติ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงทักษะความรู้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นผู้จัดการโครงการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อวางแผนโครงการและแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญระหว่างดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางและกระบวนการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
  2. เข้าใจแนวคิดการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมายและวางแผนดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เรียนรู้เทคนิคการบริหารและควบคุมโครงการให้ทันตามกำหนด รวมถึงการประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ นักวางแผน ผู้ควบคุมงานและผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการบรรยาย

1.บทบาทการบริหารโครงการ

2. องค์ประกอบโครงการ

3.วงจรบริหารโครงการ

4.การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)

5.ประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Project Feasibility Study)

6.กิจกรรมบริหารโครงการ

7.การประเมินผลโครงการ

8.เทคนิคการบริหาร/ควบคุมโครงการ

     - แกนต์ชาร์ต(Gantt Chart)

     - PERT/CPM(Program Evaluation and Review Technique/Critical Paths Method)

     - การวิเคราะห์ข่ายงาน(Network Analysis)

     - เทคนิคเร่งรัดโครงการ

9.ปัจจัยสู่ความสำเร็จการบริหารโครงการ

10. Workshop

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์โกศล ดีศีลธรรม

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรม เครื่องมือบริหารยุคใหม่ การบริหารคุณภาพและอาจารย์ผู้บรรยายให้กับสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารหลายฉบับและผลงานหนังสือ อาทิ กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ, การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ, การจัดการความรู้แห่งโลกธุรกิจใหม่, การบริหารต้นทุนสำหรับนักบริหารยุคใหม่, เครื่องมือสำหรับนักบริหารยุคใหม่, สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน, การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, การบริหารแบบโลจิสติกส์, ลีนโลจิสติกส์,การสร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษา,ผลิตภาพ:ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่, โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับการแข่งขันยุคใหม่, การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับโลกธุรกิจใหม่,กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่,พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS)เป็นต้น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai