เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย

สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.การควบคุมสินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้

  -  ความมุ่งหมายในการควบคุมสินเชื่อและเรียกเก็บหนี้

  -  การเรียกเก็บหนี้

  -  การควบคุมการเรียกเก็บหนี้

  -  การจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัว

  -  การทำงบแยกอายุลูกหนี้

  -  การวิเคราะห์อัตราส่วนเกี่ยวกับลูกหนี้ เปรียบเทียบมาตรฐาน

2.  การปรับข้อมูลสินเชื่อในแฟ้มลูกค้ารายตัว

3.วิธีปฏิบัติในการควบคุมและติดตามสินเชื่อ

  -  การควบคุมติดตามสินเชื่อที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่

  -  การติดตามสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพหรือมีปัญหา

 4.  สัญญาณเตือนภัยของหนี้เริ่มมีปัญหา

  -  ประวัติการติดต่อด้านเครดิต

  -  จากการวิเคราะห์งบการเงิน

  -  สัญญาณเตือนภัยด้านอื่นๆ

5.การเยี่ยมลูกค้าและการจัดทำบันทึกการออกเยี่ยม

  -  วัตถุประสงค์ในการออกเยี่ยมลูกค้าสินเชื่อ

  -  วิธีออกเยี่ยมเยียนลูกค้าสินเชื่อ

6.การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของลูกหนี้ที่มีปัญหา
7.การจัดชั้นหนี้ตามคุณภาพหนี้
8.ศิลปะการติดตามหนี้
9.มาตรการที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
10.การวางแนวทางเชิงเร่งรัดหนี้
11.เครื่องมือที่ใช้ในการเรียกเก็บหนี้
12.การเตรียมตัวของพนักงานเร่งรัดหนี้ก่อนเจรจากับลูกหนี้
13.วิธีการและขั้นตอนการเจรจา
14.สรุปคำถาม และคำตอบ

 

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อและการเร่งรัดติดตามหนี้อย่างได้ผล

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อและการเร่งรัดติดตามหนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

การศึกษา   

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Agriculture (BSA.)
 • Major : Botany (Weed Control)
 • University of The Philippines, College of AgriculturePhilippines
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
 • Central Missouri State University USA.

การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร TRADE FINANCE  จาก ธนาคารในกลุ่ม  ASEAN BANKING COUNCIL,BANKERS ASSOCIATION OF  THE  PHILIPPINES
 • อบรมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร
 • การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเชื่อ
 • การโอนเงินระหว่างประเทศ
 • วิธีการส่งออกและนำเข้า
 • Uniform Customs and Practice for
 • Documentary Credits (UCP 500 )
 • Uniform Rules for Collection (URC 522)
 • ผู้จัดการมืออาชีพ
 • เทคนิคการเจรจาแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การสัมมนาเรื่อง วิธีการปฏิบัติในการประนอมหนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2541

ประสบการณ์และหน้าที่การงาน

 • 2511 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2518 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • 2521 วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • 2527 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย
 • 2531 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี 
 • 2534 เจ้าหน้าที่บริหารธนาคารระดับ A.V.P. (Assistant Vice President)
 • 2537 ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สีลม

เครื่องราชอิสรยาภรณ์
เบญจมาภรณ์มงกฏไทย ได้รับพระราชทานเนื่องจากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นผู้ขอพระทานให้เพราะพิจารณาว่าได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยส่งเสริมการส่งสินค้าออก

เกียรติบัตร   

 • 2524 เป็นวิทยากรดีเด่น สายงานด้านต่างประเทศ ประเภทการสอน 
 • 2531 วิทยากรดีเด่น ประเภทเอกสารทางวิชาการดีเด่น
 • 2532 วิทยากรดีเด่น ประเภทอุปกรณ์การสอนดีเด่น
 • 2533 วิทยากรดีเด่นและยอดเยี่ยม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรรับเชิญภาคเอกชนในหัวข้อ
  • เทคนิคในการเจรจาแก้ไขหนี้
  • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • การวิเคราะห์เครดิตและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  • ข้อควรระมัดระวังการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  • การใช้ INCOTERMS 2000,  UCP 500,
  • URC 522 ไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า
 • วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน
 • หัวข้อ “แนวทางแก้ไขหนี้ของSME ให้พ้น NPLได้อย่างไร”
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์” ของกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai