เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ เพื่อผลงานที่ดีมีความสุข

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของ “เจ้านาย” ส่วนใหญ่อยู่ที่ใจของลูกน้องมากกว่าเกิดจากตัวเจ้านาย ลองพิจารณาดูดี ๆไม่ว่าเราจะมีเจ้านายแบบไหน เราก็ยังสามารถหาข้อไม่ดีของเจ้านายมาบ่นได้อยู่ดี วันแรก ๆ ที่เข้าไปทำงานกับเจ้านายคนนั้นใหม่     ทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสไปหมด แต่พอทำงานไปสักระยะหนึ่ง รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทางใจของลูกน้องที่มีต่อหัวหน้าเริ่มเปลี่ยนไป ทั้ง ๆ ที่หัวหน้ายังเป็นคนเดิม นิสัยเดิม เพราะใจเราเปลี่ยนไปต่างหาก

เรามักจะหาข้อผิดมาดิสเครดิตทางใจของเจ้านาย เหมือนการแข่งกีฬาที่มีระบบการให้คะแนนแบบเต็มไว้ก่อน แล้วเมื่อทำผิดค่อยนำมาหักทีละจุด ๆ เช่น ยิมนาสติกก่อนเล่นทุกคนมีคะแนนเต็มสิบ ถ้าพลาดตรงไหนก็จะถูกหักคะแนนในจุดนั้น (เหมือนรายการทำผิด อย่าเผลอ อะไรทำนองนั้น) สุดท้ายแล้วคนที่เก่งที่สุดคือคนที่ได้คะแนนเสมอตัว (ได้คะแนนเท่ากับคะแนนเต็มที่ให้ไว้) ไม่เหมือนกีฬาบางประเภท เช่น ฟุตบอลมีการนับแต้มที่ทำได้และบวกขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

แน่นอนว่าถ้าเราให้คะแนนเจ้านายแบบยิมนาสติก ดีที่สุดคือเขาจะมีคะแนนในใจเราเพียงแค่เสมอตัว ไม่รักและไม่เกลียด แต่ถ้าเราให้คะแนนเจ้านายแบบฟุตบอล ทำดีเมื่อไหร่ใส่คะแนนบวก ถูกใจเราเมื่อไหร่ก็ใส่คะแนนบวก ถ้าคิดอย่างนี้เจ้านายทุกคนก็มีโอกาสมีกำไรบ้าง ไม่ใช่มีทางเลือกเพียง “เจ๊า” กับ “เจ๊ง” ในสายตาของลูกน้อง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคทำงานร่วมกับเจ้านาย ความคาดหวังของเจ้านายและลูกน้อง

 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับเจ้านาย

2. .เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจธรรมชาติของคน กับพฤติกรรมในการทำงาน ตลอดจนรู้วิธีการรับมือกับเจ้านายให้ได้ผลและมีความสุข

 

เนื้อหาการเรียนรู้

1. ปัญหาที่พบบ่อยในที่ทำงานร่วมกันกับเจ้านาย

2. รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะพฤติกรรมของเจ้านายใน 4 มิติ

§เจ้านายแบบ ชี้นำ (Dominance)
§เจ้านายแบบ มนุษย์สัมพันธ์ (Influence)
§เจ้านายแบบ สุขุม (Steadiness)
§เจ้านายแบบ แม่นยำ (Compliance)

3.เจ้านายคือเครื่องมือที่ทรงพลังของเรา

§ถ้าเราไม่บริหารนาย นายจะบริหารเรา
§ถ้าบริหารนายได้ จะทำงานง่ายขึ้น
§ความคาดหวังของเจ้านายและลูกน้อง

4. คณจะสื่อสารกับเจ้านายแต่ละ Style ได้อย่างไร ?

5. คุณจะรับมือกับเจ้านายให้ได้ผลงานและมีความสุข ได้อย่างไร

6. เทคนิค Self Empowerment ตนเองให้ทำงานอย่างมีความสุขกับเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)

กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

แบบวิเคราะห์พฤติกรรมรายบุคคล

Work Shop

สื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ

ประวัติการศึกษา   

 • กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993) 
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประสบการณ์ด้านการสอนและบรรยาย

สถาบันฝึกอบรมและสัมมนา

 • วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจ-
 • แห่งประเทศไทย (TMA)
 • วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม ITC
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Professional Training Solution
 • วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • วิทยากร หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)
 • วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม Deonetraining 
 • วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากร สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)

อาจารย์ระดับ ปริญญตรีและปริญญาโท

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 • กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคาร/สถาบันการเงิน/ประกันชีวิต

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย                
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)        
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย (TKB Bank)            
 • บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank)
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                
 • บมจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ (KGS)
 • บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด            
 • บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)                                  
 • บมจ. ไทยประกันภัย                                                      
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด    
 • สมาคมประกันภัยไทย                                                    
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   

ภาคเอกชน (บางส่วน)

   PTT GROUP         THAI OIL      CDG GROUP          DU PONT (THAILAND)    TPI PCL                     
    PTT PHENOL             BAYER  HEALTH CARE            SCG Chemicals                     COTTO TILES               
    BANGCHAK PETROLEUM             DTAC                    CPF                                        EGCO GROUP 
    DKSH                   MFEC PCL   TOT                         EPSON (THAILAND)         IMPACT
    AMWAY                   TREEVIEW            MCOT                            CP all GROUP
    BENZ BKK Group    NISSAN BKK                          TRI PETCH ISUZU SALES  UTAC Thai                                                           
    TOYOTA BOSHOKU ASIA                                              TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM 
    ISUZU TECHNICAL CENTER OF ASIA                      NISSAN MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 
    THE ERAWAN GROUP            SBANG CORPORATION          SIAM DAIKIN SALES                                                    
   SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY   SIAM KUBOTA INDUSTRY   ANAT CORPORATION                                                 
   HAIER                     VISAVAKIT PATANA CORP  WESTERN DIGTAL                   
  MITSIAM MOTORS (HINO)                               BEC TERO                                 AMATA SPRING COUNTRY                          
  SIAM COMPRESSOR INDUSTRY                     THAI POLYETHYLENE           PRECISE ELECTRIC MFEG                  
  PACIFIC HEALTHCARE(THAILAND)    บ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จก.     ร.พ. กลาง                            
 รพ.เ อกชล(ชลบุรี)                                                   บ. ชลบุรีอีซูซุ จก.               บ. ปัญญธารา จก.
 บมจ. อีซี่ บาย (Easy Buy)            บริษัท  ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด   จำกัด          
 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย                                      บริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  จำกัด
  บริษัท โก ซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด                 บริษัท MAM  HEART จำกัด      กลุ่มบริษัท โคคาสุกี้                                            
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์  จำกัด        บริษัท KINGFISHER HOLDINGS จำกัด     
  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (เครือ SCG)  บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย                          
  บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล                     บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น                         
  บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (TGS)                 บมจ. ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM.)    
  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด        บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)          
  กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น        บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)        
  บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี                                     บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด      
  บริษัท  KF FOODS จำกัด                                บริษัท  SOUTHEAST ASIAN  PACKAGING จำกัด   
  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด                         บริษัท เวลล่า เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด              
  บริษัท ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล จำกัด                 บริษัท ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ จำกัด                                    
  บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด       บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน    
  บริษัท สยาม เซมเพอร์เมด จำกัด                                      

หลักสูตรที่บรรยาย

 • หลักสูตร The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม 
 • หลักสูตร  Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร Situational Leadership : ผู้นำตามสถานการณ์ 
 • หลักสูตร Empowerment : การมอบอำนาจตัดสินใจ 
 • หลักสูตร  การจัดทำ Training Road Map อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร  Communication Skill & Teamwork: การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Coaching Technique : เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Motivation at Work :การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน
 • หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 • หลักสูตร  การสร้างและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
 • หลักสูตร  การออกแบบกิจกรรม-เกมส์ สำหรับกิจกรรม Walk Rally

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา

 • Training Road Map System : UEE Technology (Thailand) Ltd : 2011
 • Human Resource Management and Development System : Naraipak Co., Ltd. : 2011
 • Competency and Training Road Map System : Thai Water Operations Co., Ltd. : 2011
 • Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Buranapa Group : 2011
 • Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Sri Trang Group : 2011
 • Human Resource Management and Development System : Flex-Ible Plas Co., Ltd.  : 2010-2011
 • Human Resource Management and Development System : Yongkee Co., Ltd.  : 2010-2011
 • Competency and Training Road Map System : KINGFISHER HOLDINGS Co., Ltd.  : 2008-2009 
 • Competency and Training Road Map System : KF FOODS Co., Ltd.  : 2008-2009 
 • Training and Development System : ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC)  : 2551
 • Employee Engagement System: บจ. Premier Binder and Design : 2550
 • Human Resource Management  and Development System  : บจ. พรประเสริฐ กรุ๊ป : 2550
 • Human Resource Management  and Development System :บจ.ประกายนคร กรุ๊ป : 2549-2550
 • Human Resource Management  and Development System :บจ. ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล : 2545-2546
 • Human Resource Management  and Development System :บจ. อินเตอร์ ไฟเบอร์: 2546
 • Human Resource Management  and Development System :บจ. ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ : 2544-2546 
400-101 070-410 200-120 070-462 050-SEPROAUTH-02 MB2-703 70-462 070-461 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 350-001 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 070-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai