เรื่อง : หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน)

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 2 วัน

        การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน
        เพอเฟกท์ เทรนนิ่งจึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม  2558 (บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

เช้าเวลา 09:00-12:00 น.

1. กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

§ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
§พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
§พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ประกาศ คำสั่งกรมศุลกากรฉบับใหม่ ว่าด้วยการถ่ายลำ-ผ่านแดน

§ประกาศกรมศุลกากร ที่ 36/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำ
§คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 3/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำ
§ประกาศกรมศุลกากร ที่ 37/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน
§คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 4/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

บ่ายเวลา 13:00-16:00 น.

3. กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรฉบับใหม่

§พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
§บัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติฯ ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 2 ประเภท 10 ประเภท 12 และประเภท 19
§ประกาศกรมศุลกากร ที่ 41/2558 เรื่อง กำหนดราคาของที่นำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรตาม ประเภท 12 ภาค 4

4. แนวทางการขอรับบริการวินิจฉัยราคาศุลกากร และการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรล่วงหน้า

§ประกาศกรมศุลกากรที่ 38/2558 เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
§ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2558 เรื่อง การให้บริการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
§ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2558 เรื่อง การบันทึกรายละเอียดสินค้า (Checklist) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2558

5.ถาม-ตอบ

วันอาทิตย์ ที่ 16  สิงหาคม 2558 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์)

เช้าเวลา 09:00-12:00 น.
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
2.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)
    -  EXW     - FCA     - FAS       - FOB   - CFR    - CIF     - CPT    - CIP     -  DAT        - DAP         - DDP
3.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
     - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)       - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
     - การฝากขาย (Consignment)            - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
     - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

บ่ายเวลา 13:00-16:00 น.
4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
     - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)        - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
     - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย

    Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ
6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

การศึกษา   

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Agriculture (BSA.)
 • Major : Botany (Weed Control)
 • University of The Philippines, College of AgriculturePhilippines
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
 • Central Missouri State University USA.

การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร TRADE FINANCE  จาก ธนาคารในกลุ่ม  ASEAN BANKING COUNCIL,BANKERS ASSOCIATION OF  THE  PHILIPPINES
 • อบรมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร
 • การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเชื่อ
 • การโอนเงินระหว่างประเทศ
 • วิธีการส่งออกและนำเข้า
 • Uniform Customs and Practice for
 • Documentary Credits (UCP 500 )
 • Uniform Rules for Collection (URC 522)
 • ผู้จัดการมืออาชีพ
 • เทคนิคการเจรจาแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การสัมมนาเรื่อง วิธีการปฏิบัติในการประนอมหนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2541

ประสบการณ์และหน้าที่การงาน

 • 2511 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2518 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • 2521 วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • 2527 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย
 • 2531 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี 
 • 2534 เจ้าหน้าที่บริหารธนาคารระดับ A.V.P. (Assistant Vice President)
 • 2537 ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สีลม

เครื่องราชอิสรยาภรณ์
เบญจมาภรณ์มงกฏไทย ได้รับพระราชทานเนื่องจากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นผู้ขอพระทานให้เพราะพิจารณาว่าได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยส่งเสริมการส่งสินค้าออก

เกียรติบัตร   

 • 2524 เป็นวิทยากรดีเด่น สายงานด้านต่างประเทศ ประเภทการสอน 
 • 2531 วิทยากรดีเด่น ประเภทเอกสารทางวิชาการดีเด่น
 • 2532 วิทยากรดีเด่น ประเภทอุปกรณ์การสอนดีเด่น
 • 2533 วิทยากรดีเด่นและยอดเยี่ยม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรรับเชิญภาคเอกชนในหัวข้อ
  • เทคนิคในการเจรจาแก้ไขหนี้
  • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • การวิเคราะห์เครดิตและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  • ข้อควรระมัดระวังการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  • การใช้ INCOTERMS 2000,  UCP 500,
  • URC 522 ไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า
 • วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน
 • หัวข้อ “แนวทางแก้ไขหนี้ของSME ให้พ้น NPLได้อย่างไร”
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์” ของกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai